#1 2007-01-16 12:57:27

Admin

Administrator

1052761
Zarejestrowany: 2006-09-19
Posty: 122

Geomorfologia /odpowiedzi na pytania/.

ZESTAW OSTATNI:

1. Jak definiuje się środowisko antropogeniczne?- sztuczne znacznie przekształcone przez człowieka i w części stworzone przez człowieka [miasta, aglomeracje miejsko-przemysłowe, ośrodki przemysłowe, obszary zainwestowane przez infrastrukture techniczną]

2. Jak definiuje się środowisko geograficzne?- tylko częściowo przekształcone przez człowieka [obszary częściowo zurbanizowane] lub dopiero urbanizujące się [rejony rolnicze, leśnictwa i rekreacji]

3. Jak definiuje się środowisko naturalne?- obszary o zachowanych ekosystemach naturalnych
def. -zespół czynników (ożywionych i nieożywionych) otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, gleba, organizmy żywe. Środowisko naturalne znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem.

4. Odnawialne zasoby przyrody to te- to takie elementy przyrody, które posiadają zdolność regeneracji lub można utrzymać na tym samym poziomie [świat roślin i zwierząt, powietrze woda i gleba ale nie tam gdzie deficyt, wiatr i słońce].

5. Nieodnawialne zasoby przyrody to te- których masa na Ziemi jest ograniczona i skończona.
Nieodnawialne zasoby przyrody tworzyły się wiele milionów lat. Powstają tak powoli, że z perspektywy długości ludzkiego życia ich zapasy są skończone, wyczerpywane. Do surowców nieodnawialnych należą między innymi paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), za nieodnawialne uważa się również metale.

6. Co to jest park narodowy ?- Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe [prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd.]

7. Lokalne zagrożenia środowiska-

8. Regionalne zagrożenia środowiska-

9. Globalne zagrożenia środowiska-

10. Ile jest aktualnie w Polsce parków narodowych?- 23.

11. Obszar „Natura 2000"- - element programu Europejskej Sieci Ekologicznej - programu ochrony przyrody mającego na celu zoptymalizowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, poprzez wydzielenie sieci obszarów ochrony na terenie Europy, a przede wszystkim UE. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy. Obszary wchodzące w skład sieci są bardzo zróżnicowane. Idea sieci opiera sie na tradycyjnych metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa) i ujednoliceniu działań administracyjno prawnych. Do tej pory w Polsce wydzielone zostały 72 obszary.

12. Ochrona ex situ jest to- ochrona gatunków poza miejscem ich występowania

(łac. ex situ - poza miejsce) - ochrona gatunku chronionego realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych, lub do środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka. Przenoszone mogą być całe osobniki roślin albo ich nasiona, bulwy i kłącza. Ochronę ex situ mogą podejmować jedynie instytucje naukowe, urzędy konserwatorskie i parki narodowe. W ten typ ochrony zaangażowane są głównie ogrody botaniczne, gdzie prowadzone są badania zagrożonych gatunków, ich rozmnażanie i wymiana.

13. Ochrona ścisła jest to-  całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingrerencji w stan ekosystemu

def. sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nie ingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi. W ochronie gatunkowej roślin, grzybów lub zwierząt status ochronny, przy którym zezwolenia na ewentualne odstępstwa od zakazów może udzielić wyłącznie Minister Środowiska.

14. Ochrona częściowa jest to- ochrona konkretnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów

def.to status ochronny przy którym zezwolenia na odstępstwo od zakazów może udzielić wojewoda (wojewódzki konserwator przyrody). Niektóre gatunki spośród poddanych ochronie częściowej mogą być też, za zezwoleniem wojewody, przedmiotem ograniczonego zbioru do celów zielarskich lub innych celów gospodarczych.

15. Ochrona czynna jest to- stosowana w razie potrzeby zabiegów ochrony w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów

def. sposób ochrony przyrody dopuszczający wykonywanie, w razie potrzeby zabiegów ochronnych, czyli ingerowanie w naturalne procesy. Status obszaru podanego ochronie czynnej może mieć całość lub część terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Nawet na terenie poddanym ochronie czynnej nie należy jednak wykonywać żadnych działań bez wyraźnej potrzeby.

16. Ochrona in situ jest to- ochrona gatunków w miejscu występowania

(łac. in situ - na miejscu) ochrona gatunku chronionego, realizowana w jego naturalnym środowisku życia przez zachowanie niezmienionych warunków środowiskowych oraz zaniechanie pozyskiwania osobników tego gatunku lub dostosowanie rozmiarów i metod pozyskiwania do możliwości ich reprodukcji. Ochronie in situ służą przede wszystkim rezerwaty i parki narodowe.

17. Destruenci (w ekosystemie) są to- grzyby i bakterie [mikroorganizmy i pleśnie].

18. Producenci (w ekosystemie) są to- rośliny zielone.

19.Reducenci (w ekosystemie) są to- CZŁOWIEK i zwierzęta.

20. Temperatura powietrza atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości (gdy nie ma inwersji temperatury) wzrasta czy maleje- maleje

21. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zależy między innymi od ?-
charakteru zanieczyszczeń, warunków fizycznych emisji zanieczyszczeń, warunków topograficznych, warunków meteorologicznych, przemian fizycznych i chemicznych.

22. Podaj prawidłowy przebieg procesu fotochemicznego utleniania S02-
so2 + uv =so2
so2 + o2 = so4
so4 + o2 = so3 + o3 [ozon]
h2o + so3 = h2so4 [kwas siarkowy]

23. Opad pyłu wyraża się przez- wyraża się jako ilość pyłu opadającego na jednostkę powierzchni w jednostce czasu [g/m2*rok]

24. Stężenie zanieczyszczeń gazowych wyraża się jako- iloraz ilości składnika uważanego za zanieczyszczenie do ilości powietrza [objętości]

25. Warstwa inwersyjna- Inwersja temperatury (inwersja termiczna lub po prostu inwersja) to w meteorologii zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. Warstwa inwersyjna hamuje ruch pionowy i powoduje że temp. rosnie wraz z wysokością w obrębie tej warstwy. Występują liczne przyczyny takiej inwersji. Jedną z nich jest obniżanie się górnych warstw powietrza, wywołujące jego kompresję i tym samym ogrzanie. Inną jest morska bryza, mogąca wprowadzić warstwę zimnego powietrza poniżej masy powietrza ciepłego. Trzecią jest front meteorologiczny, w którym także graniczy zimne powietrze niżej i ciepłe powietrze wyżej.

26. Jedną z przyczyn efektu cieplarnianego jest- wzrost temp. planety spowodowany zwiększeniem koncentracjo co2 [lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania]. Wpływ co2-60%, metan-19%, freony-17%, podtlenek azotu-4%.

27. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego rozprzestrzeniają się najszybciej nad- wodą

28. Przyczyną zaniku warstwy ozonowej w stratosferze jest między innymi- FREON pod wpływem uv freon rozkłada się na aktywny fluor i chlor rozpoczynając reakcję łańcuchową z ozonem przez co tworzą się tlenki i tlen

29. Które z wymienionych gatunków drzew są najbardziej wrażliwe na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ?- drzewa iglaste[???]

30. Koordynatorami sieci państwowego monitoringu powietrza atmosferycznego są- INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA i merytorycznie Instytut Ochrony Środowiska.
Sieć krajowa-Główny Inspektor Ochrony Środowiska, sieć regionalna-Wojewódzkie Inspektoraty O.Ś., sieć lokalna-starostwa powiatowe.

31. Kto wydaje zezwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ?- WOJEWODA

37. Hydrosfera jest to- powłoka wodna Ziemi, obejmująca wody podziemne, wody powierzchniowe oraz parę wodna w atmosferze.


38. Ile procent zasobów wodnych Ziemi stanowi woda słodka?- 5%[4,3% wody powierzchniowe, 1,7% lód].

39. Które miejsce w Europie zajmuje Polska pod względem zasobności w wody powierzchniowe?- 44.

40. Eutrofizacje wód powoduje wprowadzenie do nich- wód podgrzanych [zanieczyszczenie termiczne] bogatych w materie organiczną /pojawiają się sinice co powoduje odtlenienie wody i redukcję fałny/.

41. PCB - polichlorowane bifenyle- są to- syntetyczne związki organiczne trudno rozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w olejach stosowane w chłodzących układach zamkniętych.

42. Wody powierzchniowe maja zdolność do samooczyszczania, jeżeli zostana zanieczyszczone- odpadami które moga zostać usunięte przez mikroorganizmy [materia organiczna w małej ilości, ścieki organiczne nietrujące].

43. BZT oznacza- wskaźnik biochemiczny jakości wód oznacza biologiczne zapotrzebowanie tlenu - ilość tlenu jaka jest potrzebna do rozkładu materii organicznej (utlenianie) np. BZT5 5cio dniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu.

44. Wody słodkie to takie, których mineralizacja jest-  mała <0,5 g/dm3. Mineralizacja to ilość związków rozpuszczonych w wodzie. Słone >1,0.

45. Miano coli to- wskaźnik bakteriologiczny oznacza najmniejsza ilość wody w której znajduje się 1 pałeczka okrężnicy coli.

46. Indeks coli to- wskaźnik bakteriologiczny oznacza ilość pałeczek okrężnicy coli w 1dm3 wody.

47. System saprobów jest to- klasyfikacja czystosci wody pod wzgledem badania  grup pewnych bakterii. Oligosaproby - wody czyste, betamezasaproby - średniozanieczyszczone, alfamezasaproby - silnie zanieczyszcone, polisaproby - nadmiernie zanieczyszczone.

48. ChZT oznacza- wskażnik chemiczny jakości wód / chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ile tlenu potrzeba na utlenienie związków już zredukowanych w danej objętości. ChZT <10 mgO2/litr = woda pitna.

49. I(II, III, IV) stopień oczyszczania ścieków polega na- Proces technologiczny oczyszczania ścieków przyjęło się dzielić na cztery stopnie (etapy oczyszczania):
I. Oczyszczanie mechaniczne - usuwanie zanieczyszczeń stałych poprzez zatrzymywanie ich na kratach i sitach oraz sedymentacja w płaskownikach, osadnikach i odtłuszczaczach
II. Oczyszczanie biologiczne - usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie przy wykorzystaniu organizmów żywych w procesach mikrobiologicznego rozkładu.
III. Oczyszczanie chemiczne - usuwanie głównie związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych oraz innych zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego.
IV. Usuwanie zanieczyszczeń resztkowych - odnowa wody.

50. Szczególne korzystanie z wód (zgodnie z polskimi przepisami prawnymi) polega między innymi na- jest to korzystanie inne niż powszechne ZWYKŁE np. do picia, potrzeby komunalne, pietrzenie, wydobywanie żwiru, wprowadzanie ścieków, do celów przemysłowych itd.

51. Pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z polskimi przepisami) jest wymagane- na SZCZEGÓLNE korzystanie z wód.

52. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest (zgodnie z polskimi przepisami prawnymi)- STAROSTA lub WOJEWODA [dla wiekszych obiektów].

Offline

 

#2 2007-01-16 21:46:57

abdul

Moderator

3457382
Zarejestrowany: 2006-10-22
Posty: 125

Re: Geomorfologia /odpowiedzi na pytania/.

oprac. Daniel


IV Pytania orginalne z skanu, jeśli są błędy to teagować niezwłocznie

1. Pływy są to-  regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu wody w oceanie.

2. Wietrzenie jest to- polegający na rozluźnianiu, rozkruszaniu oraz chemicznej przemianie litych skał i przekształcaniu ich w skały luźne (rozsypują się).

3. Czy proces wietrzenia zależy od występowania świata organicznego (zwłaszcza szaty roślinnej)- tak

4. Wymień trzy rodzaje wietrzenia fizycznego (mechanicznego):   termiczne, mrozowe, solne, sferoidalne, organiczne

5. Który z niżej wymienionych procesów wietrzenia chemicznego ilustruje następująca reakcja: FeS2 + H2O + 1/2O2 — FeSO4 + H2SO4 utlenianie, oksydacja

6. Proces lateratyzacji to:   proces zachodzący w gorących i wilgotnych glebach terenów międzyzwrotnikowych, jest rodzaj wietrzenia chemicznego i to w klimacie gorącym, okresowo suchym, polega na tworzeniu - na ogół czerwonej pokrywy laterytowej, złożonej głównie z wodorotlenków i tlenków żelaza i glinu, przy jednoczesnym odprowadzaniu (i braku akumulacji) krzemionki

7. Reakcja, według której przebiega wietrzenie chemiczne skał wapiennych:   kaolinizacja

8. Proces kaolinizacji opisuje reakcja: http://img297.imageshack.us/img297/7257/glwcz001qf4.jpg

9. Proces laterytyzacji opisuje reakcja:   http://img443.imageshack.us/img443/9744/glwcz002zq8.jpg

10. Maksimum natężenia wietrzenia chemicznego występuje w klimacie: w klimacie gorącym i wilgotnym

11. Jaki rodzaj wietrzenia przeważa w klimacie gorącym suchym ?   termiczne.

12. Denudacja to:   Przemieszczanie górnej warstwy gruntu (gleby) przez opad, wiatr, spływ powierzchniowy, czasem aż do odsłonięcia skały macierzystej | prowadzi do zrównywania powierzchni Ziemi

13. Ruchy masowe: polegają na przemieszczaniu w obrębie stoku pokryw zwietrzelinowych a także skał luźnych czy zwięzłych, na skutek działania siły ciężkości

14. Kąt naturalnego zsypu jest to:   kąt, pod którym układa się stożek luźnego materiału przy swobodnym sypaniu go z pewnej wysokości.

15. Czy charakter i przebieg ruchów masowych zależy od kształtu stoku?   Tak

16. Osuwanie to ruch masowy:   polega na stosunkowo szybkim przemieszczaniu mas zwietrzelinowych i przypowierzchniowych mas skalnych w dół po stoku – materiał nie traci kontaktu z zboczem

17. Osuwiska klifowe występują:    podcinane przez wody morskie i jeziorne

18. Czym różnią się osuwiska skalne od osuwisk zwietrzelinowych?   zwietrzelinowe-gdy są przemieszczane pokrywy zwietrzelinowe / skalne-gdy osuwanie obejmuje skały zwięzłe

19. Osuwiska konsekwentno-strukturalne powstają:   powstają w utworach zbudowanych z naprzemianległych warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych

20. Osuwiska zboczowe tworzą się:   utworzone w obrębie powierzchni podcinanej przez wody płynące stale lub okresowo

21. Odpadanie to proces który występuje:   przy klifach i urwiskach
http://img444.imageshack.us/img444/257/glwcz007di1.th.jpg

22. Opisz rzeźbę stoku (zbocza), w obrębie którego zachodzą procesy osuwiskowe:   http://img402.imageshack.us/img402/1493/glwcz008ht1.th.jpg

23. Zerwy darniowe (inaczej terasy bydlęce) powstają na skutek: "Terasy bydlęce, terasy krowie, terasy owcze, drobne, schodkowate, równoległe do siebie mikroformy na stoku, powstałe w efekcie spełzywania płatów darni i pokryw stokowych, przyśpieszanego przez nacisk kopyt pasących się zwierząt."

24. Spełzywanie jest ruchem grawitacyjnym występującym:    obszar o klimacie umiarkowanym – zachodzi głównie na stokach zadarniowych

25. Soliflukcja to:    obszar o klimacie zimnym – jest związana z obecnością stale lub okresowo przemarzniętego podłoża, powolne spełzywanie z wyższego do niższego miejsca mas zwietrzelinowych nasiąkniętych wodą. Modeluje stoki o nachyleniu 2- 25st.

26. Który z wymienionych ruchów masowych jest charakterystyczny dla klimatu tropikalnego?   CIECZENIE

27. Soliflukcja występuje w klimacie:   ZIMNYM

28. Które z wymienionych form zostały utworzone wskutek ruchów masowych?   niecki denudacyjne, rozłogi ( delle) i ostańce denudacyjne.

29. Od czego zależy intensywność procesu spłukiwania?   natężenia i czasu trwania opadów, przebiegu zanikania pokrywy śnieżnej, charakter podłoża, szaty roślinnej i sposobu użytkowania, nachylenia, długości i kształtu stoku

30. W przypadku stoku o jednostajnym nachyleniu najsilniejsze spłukiwanie występuje w jego części:   środkowej

31. Spłukiwanie na stoku jest najmniejsze, gdy występuje na nim:   odcinek akumulacji

32. Które z wymienionych form dolinnych należą do dolin okresowo odwadnianych (dolin suchych)?   WĄWOZY....

33. Debrza (debrze, debra) to:    dolinka denudacyjna wycięta w grubej pokrywie zwietrzelinowej przez okresowe wody deszczowe i roztopowe.
http://img297.imageshack.us/img297/8850/glwcz012yf9.th.jpg

34. Wąwóz to:   rodzaj głębokiej suchej doliny okresowo odwadnianej, która cechuje się stromymi, urwistymi zboczami oraz niewyrównanym, wąskim dnem
http://img413.imageshack.us/img413/7117/glwcz013by1.th.jpg

35. Wąwozy to doliny: PATRZ WYŻEJ

36. Okresowo odwadniana dolina o szerokim płaskim dnie i zboczach stromych, nie urwistych, pokrytych darnią, podlegających spełzywaniu to:   Parów
http://img181.imageshack.us/img181/8722/glwcz009eh1.th.jpg

37. Dolinki o płaskim, podmokłym, cieknącym dnie oraz stromych zboczach, występujące w obszarach pokrytych darnią to:   Wądół
http://img181.imageshack.us/img181/8722/glwcz009eh1.th.jpg 

38. Według Davisa stok w ciągu swego rozwoju ulega obniżeniu poprzez spłaszczenia i łagodnienie zboczy, postępujące od góry ku dołowi (ku bazie denudacyjnej). Kształt stoku jest:   pofałdowany/pagórkowaty
http://img176.imageshack.us/img176/3425/glwcz011tl6.th.jpg 

39. Sufozja jest to: proces rozmywania wymywania i odprowadzania cząstek mineralnych przez wody podziemne. Czynnikiem jest woda opadowa wsiąkająca w przepuszczalne podłoże, łącząca się i zbierająca w obrębie spękań, makrospor i korytarzy zwierzęcych

40. Kotły sufozyjne to:
http://img409.imageshack.us/img409/6971/glwcz003pz8.th.jpg    http://img441.imageshack.us/img441/1018/glwcz005rr0.th.jpg

Ostatnio edytowany przez abdul (2007-01-17 21:05:31)


Wszystko wiedzący .. (ciach)

Offline

 

#3 2007-01-17 10:46:49

Admin

Administrator

1052761
Zarejestrowany: 2006-09-19
Posty: 122

Re: Geomorfologia /odpowiedzi na pytania/.

WIATR

1. „Pasaty są to wiatry wiejące w strefie międzyzwrotnikowej z kierunku północno-wschodniego na półkuli północnej" -czy to zdanie jest prawdziwe?- TAK

2. Procesy eoliczne są związane- niszczącą działalnością wiatru chodzi o ruch poziomy powietrza.

3. Deflacja jest to- niszcząca działalność wiatru polegająca na wywiewaniu ziaren piasku [klimat pustynny, powstają takie piramidki - tak miałem zapisane]
     
4. Korazja jest to- mechaniczna niszcząca działalność wiatru polegająca na szlifowaniu, polerowaniu, żłobieniu [żłobki, bruzdy, wykłady]

5. Misa deflacyjna powstaje w wyniku- wywiewania ziaren piasku
def. forma terenu powstała w wyniku niszczącej działalności wiatru. Obszar ten stanowi formę wklęsłą i znajduje się na tyłach ruchomej wydmy.

6. Zagłębienie deflacyjne powstaje w wyniku- niszcząca działalność wiatru polegająca na wywiewaniu ziaren piasku

7. Zaznacz opis wydmy parabolicznej- wydma " ( <- w " [kierunek wiatru]

8. Zaznacz opis barchanu-    wydma " ) <- w " [kierunek wiatru]

9. Kiedy tworzą się wydmy gwiaździste?- wtedy gdy nie ma dominujacego kierunku z którego wieje wiatr.


MORZE

1. Jak się nazywa urwisty brzeg morski powstający wskutek podcina falami przyboju lub kipieli?- klif.

2. Powierzchnia abrazyjna to-
def. rodzaj powierzchni zrównania, znajdującej się w większości pod wodą, powstałej na skutek niszczenia klifowego brzegu morza lub dużego jeziora przez uderzające o brzeg fale .

3. Tombolo jest to- wał ziemny łączący brzeg z wyspą lub wyspy miedzy sobą.

4. Czy zgodnie z charakterystyką podaną przez M. Klimaszewskiego półwysep Hel to mierzeja?- mierzeja helska poprawna nazwa.

Offline

 

#4 2007-01-17 11:03:11

Admin

Administrator

1052761
Zarejestrowany: 2006-09-19
Posty: 122

Re: Geomorfologia /odpowiedzi na pytania/.

KRAS

1. Od czego należy intensywność procesu krasowienia?- od ilości wody, czasu styku wody ze skałą, temp., zawartości co2 w wodzie, struktury skały [spękania], składu skały [zawartość caco3], rzeźby terenu, krążenia wód.

2. Formy krasowe, utworzone na skutek rozpuszczającej działalności wód powierzchniowych to- żłobki i żebra krasowe, leje krasowe, ospa krasowa, jamy i bruzdy krasowe, doliny, turnie, polia, ostańce, parowy, wąwozy, doliny jarowe, bramy skalne.

3. Formy krasowe możemy w Polsce spotkać- Góry Świętokrzyskie, Tatry Zachodnie, wyżyna Krakowsko-Częstochowska, niektóre partie Sudet, Niecka Nidźańska.

4. Doliny zamknięte powstają- (ślepe doliny zapadliskowe) powstają wskutek zapadania się stropu nad poszczególnymi odcinkami ciągu jaskiniowego.

5. Zjawiska krasowe występują- zjawiska krasowe występują na obszarach o klimacie umiarkowanym i gorącym wilgotnym.

6. Na czym polega proces krasowienia skal?- zespół procesów związany z działalnością wody, w której rozpuszczony jest dwutlenek węgla,w obrębie skał węglanowych, gipsów oraz soli kamiennych.

7. Jakie skały podlegają procesom krasowym?- gipsy, wapienie, dolomity [?]

8. Jaki gaz umożliwia przebieg procesów krasowych?- co2.

9. Które z wymienionych form krasowych powstają w wyniku działalności wód
powierzchniowych?-
żłobki i żebra krasowe, leje krasowe, ospa krasowa, jamy i bruzdy krasowe, doliny, turnie, polia, ostańce, parowy, wąwozy, doliny jarowe, bramy skalne.

Pytania testowe ĆWICZENIA

1. Które z podanych linii są liniami charakterystycznymi rzeźby (podkreśl nazwy)- warstwice.

2. Na mapie w skali 1:5000 odległość miedzy dwoma punktami wynosi l cm. Oblicz spadek terenu
między nimi, wiedząc, że różnica ich rzędnych wynosi 50 m-
70.7m

3. Na mapie w skali l : 5000 odległość miedzy dwoma punktami wynosi 13 mm. Ile wynosi
rzeczywista odległość miedzy nimi?-
65m

4. Na mapie w skali 1 : 10000 odległość miedzy dwoma punktami wynosi 2,5 mm. Ile wynosi
rzeczywista odległość miedzy nimi?-
25m

5. Linia największego spadku jest- (linia upadu) leży w płaszczyźnie prostopadłej do linii biegu.

6. Do linii charakterystycznych rzeźby zaliczamy- warstwice

7. Lnia ściekowa jest to- łączą ze sobą najniżej położone punkty den dolinnych i obniżają się stopniowo do ujścia formy dolinnej.

8. Skały piroklastyczne to- rodzaj okruchowych skał osadowych powstających z materiału wyrzucanego przez wulkany w stanie stałym (bomby wulkaniczne, lapille, popioły i piaski wulkaniczne).

9. Skały fliszowe charakteryzuje- budowa składająca się z naprzemianległych warstw zlepieńców, piaskowców, mułowców i  łupków ilastych.

10. Skały osadowe okruchowe- (klastyczne) - powstałe w wyniku nagromadzenia materiału pochodzącego z rozkruszenia starszych skał, jego przetransportowania i osadzenia przez wodę, wiatr lub lód

11. Skały magmowe głębinowe (plutoniczne)- to skały powstałe w wyniku intruzji magmy w warstwy skalne głęboko pod ziemia - GRANIT. /skały powstające na skutek  zastygania stopu krzemianowego, zwanego magmą w głębi ziemi/.

12. Skały fliszowe to- zespół skał osadowych o charakterze terygenicznym lub wapienno-osadowym, ułożonych warstwowo, powstający w głębokim basenie morskim na skutek schodzenia po skłonie kontynentalnym podwodnych osuwisk. W skład skał fliszowych mogą wchodzić: łupki, piaskowce, zlepieńce, iły, mułowce i margle.

13. Struktura skały magmowej to- mają zwykle strukturę krystaliczną, niektóre mają strukturę porfirową lub szkliwa. Wielkość kryształów w skale zależy od szybkości krzepnięcia magmy: wolno krzepnące skały plutoniczne mają strukturę jawnokrystaliczną z kryształami o rozmiarach powyżej 5 mm, natomiast szybko krzepnące skały wulkaniczne wykazują strukturę skrytokrystaliczną (poniżej 1 mm), szklistą lub porfirową, gdy w skrytokrystalicznym lub szklistym "cieście skalnym" występują pojedyncze, wcześniej wykrystalizowane prakryształy.

14. Tekstura skał magmowych to- bezładna lub uporządkowana [kierunkowa: rónoległa, kulista lub promienista], w zależności od stopnia wypełnienia zbita lub porowata.

15. Wymień dwa rodzaje spoiwa (lepiszcza) w skałach osadowych- okruchowe lub chemiczne [wapniste, margliste, dolomityczne, żelaziste, krzemionkowe, ilaste]

16. Podaj dwa przykłady skal osadowych okruchowych- ił, iłowiec, łupek ilasty, piasek, piaskowiec, arkoza, szarogłaz, żwir, brekcja, zlepieniec.

17. Podaj przynajmniej dwa przykłady minerałów głównych skał magmowych- kwarc, skaleń, plagioklaz, mika, biotyt, pirokseny, amfibole, oliwiny.

18. Podkreśl co najmniej dwa minerały z grupy minerałów głównych skał magmowych- [patrz wyżej]

19. Minerały są uszeregowane od najłatwiej do najtrudniej wietrzejących- im mniejsza twardość tym bardziej ulegają wietrzeniu.

20. Minerały są uszeregowane od najtrudniej do najłatwiej wietrzejących chemicznie-

21. Nazwy (ery, okresu) podane są w kolejności od najstarszych do najmłodszych-
http://images14.fotosik.pl/51/01a1ab62f1cc47efm.jpg

22. Nazwy (ery, okresu) podane są w kolejności od najstarszych do najmłodszych- jak wyżej

23. Stopień skali Mohsa informuje nas o- twardości skały [1 do 10/diament/]

Offline

 

#5 2007-01-17 16:31:10

Admin

Administrator

1052761
Zarejestrowany: 2006-09-19
Posty: 122

Re: Geomorfologia /odpowiedzi na pytania/.

oprac. Dorota

1. Podaj na czym polega praca rzeki- 1. Transportowaniu, czyli przenoszeniu materiału; Erodowaniu, czyli żłobieniu- pogłębianiu i poszerzaniu koryta (erozja rzeczna) 2. Akumulowaniu czyli osadzaniu deponowaniu niesionego materiału (akumulacja).

2. Eworsja to termin który oznacza- pogłębianie dna spowodowane ruchem wirowym wody.

3. Co to jest kawitacja?– proces umożliwiający rozkruszanie i wyrywanie okruchów skalnych.

4. Obniżenie rzędnej bazy erozyjnej rzeki powoduje- zwiększenie spadku, a więc i wzrost jej działalności erozyjnej.

5. Podniesienie rzędnej bazy erozyjnej rzeki powoduje- zmniejszenia spadku rzeki i akumulacji osadów

6. Koryto anastomozujące występuje wtedy, gdy- rzeka ma kilka nieregularnie wijących się głębokich koryt, rozdzielonych stałymi wyspami.

7. Czy prawdziwe jest zdanie: „ Kaptaż jest związany procesem erozji wstecznej”- TAK

8. Stożek napływowy to forma tworząca się- na skutek akumulacji (nagromadzania) osadów niesionych przez wody płynące w miejscu wyraźnego zmniejszenia spadku koryta i prędkości płynięcia wody.

9. Estuarium jest to- lejkowate ujście rzeki, powstałe wskutek erozyjnego działania pływów morskich.

10. Dolina rzeczna o wąskim dnie i stromych zboczach, najczęściej występująca na terenach o budowie płytowej oraz w odcinkach dolin zbudowanych z odpornych skał to- ?????????????????????????????????????????????????????????????

11. Dolina wciosowa to- dolina o wąskim nie wyrównanym dnie i stromych zboczach, rozwartych w kształcie litery V.

12. Doliny subsekwentne to doliny, w których rzeki płyną- prostopadle do linii upadu warstw.

13. „ Ciek, którego baza erozyjna znajduje się niżej niż cieków po drugiej stronie grzbietu, doprowadza do przecięcia grzbietu i zrabowania części dorzecza rzece leniwszej” to opis powstania- ????????????????????????????????????

14. „Rzeka wcinająca się w utwory pokrywowe napotyka na zagrzebane formy starsze, zbudowane ze skał bardziej odpornych i rozcina je doliną” to opis powstawania- ?????????????????????????????????????????????????????

15. Przełom powstający w skutek przelania się wód rzecznych przez wzniesienie lub naturalna przeszkodę znajdującą się na drodze nosi nazwę przełomu- przełom przelewowy.

16. „ Na drodze rzeki, w poprzek jej biegu piętrzy się w skutek ruchów górotwórczych wzniesienie, jeżeli prędkość wypiętrzenia jest na tyle wolna, że rzeka nadążą z rozcinaniem rosnącej przeszkody powstaje przełom” to opis powstawania przełomu-  przelew antecedentny

17. Naszkicuj schemat budowy rzecznych teras włożonych-
http://images4.fotosik.pl/291/2615c541e59254cam.jpg

18. Naszkicuj koryto rzeki o przebiegu meandrowym, ze starorzeczami-
http://images14.fotosik.pl/39/5281052ace6be5a5m.jpg

19. Terasy rzeczne skaliste to-  terasy powstające na skutek wcinania się rzeki w skały podłoża.

20. Naszkicuj etapy powstawania starorzecza-
http://images14.fotosik.pl/39/2779f5e438871628m.jpg

21. Peneplena jest to- prawierównia, powierzchnia zrównania powstała wskutek długotrwałego niszczenia lądu przez procesy erozyjne i denudacyjne.

22. Kawitacja to termin, który oznacza- proces umożliwiający rozkruszanie i wyrywanie okruchów skalnych

Offline

 

#6 2007-01-18 09:32:43

Admin

Administrator

1052761
Zarejestrowany: 2006-09-19
Posty: 122

Re: Geomorfologia /odpowiedzi na pytania/.

oprac. Ola1.Skorupa kontynentalna- starsza niż skorupa oceaniczna,stała. Znajduje sie pod młodymi górami, np pod Alpami. Jej miąższość wynosi 70-80km, a w strefie rozciągania do 20 km. Zbudowana jest z 3 warstw: bazaltów, granitów i skał osadowych. Gęstośc właściwa 2,8g/cm3 (mniejsza niz oceanicznej). Skorupa kontynentalna jest grubsza niz oceaniczna.

2. Czy prawdą jest zdanie: "Skorupa oceaniczna składa się z takich samych skal jak skorupa kontynentalna tylko ma inną grubość"- Zdanie nieprawdziwe, ponieważ skorupa oceaniczna składa sie z bazaltów i skał osdaowych, natomias kontynentalna z bazaltów, granitów i skał osadowych. Mają inną grubość. Skorupa kontynentalna jest grubsza niż skorupa oceaniczna.

3. Asteniosfera to- warstwa Ziemi. Do niej zaliczana skorupa ziemska (skorupa oceaniczna i kontynentalna). Charakteryzuje sie duża plastycznością.

4. Ruchy izostatyczne to- reakcja skorupy ziemskiej na zmiane gęstości i miąższości skorupy ziemskiej. Przyczyny ruchow to powstanie i topnienie lodowcow, zmiana ilości wody w morzach, erozja, akumulacja i sedymestacja.

5. Ruchy orogeniczne to- kształtowanie sie gór i powstawanie łancuchów fałdowych.

6. Przyczyny ruchów orogenicznych- przyczyna jest ruch płyt litosfery i ich zcieranie. Przyczyna są plamy gorące, ciepło podnosie sie pod płyte i plamy powoduja przemieszczanie się płyt. (6 płyt skorupy ziemskiej:p.Pacyficzna,p.Amerykańska, p.Afrykańska, p.Antarktyczna, p.Euroazjatycka, p.Indoaustralijska).

7. Ryft jest to- typ rowu tektonicznegoo rozciągłości setek lub nawet tysięcy kilometrów, ograniczony równoległymi do siebie uskokami.powstaje na skutek rozciągania się skorupy ziemskiej nad wznoszącą się materią płaszcza ziemskiego. Ryft występuje w obrębie kontynentów gdzie mogą wskazywać miejsce ich przyszłego rozpadu i wzdłuż grzbietów śródoceanicznych gdzie są strefą wydobywania się magmy na powierzchnie i rozszerzania sie dna oceanicznego.

8. Proces subdukcji polega na- w strefie subdukcji następuje wypiętrzanie gór oceanicznych, jest to proces pękania dna morskego i odsuwania się płyt (morze czerwone-Azja-Afryka).

9. Sudety zostały wypiętrzone ostatecznie podczas- orogenezy hercyńskiej.

10. Hipocentrum jest to punkt-  w którym trzęsienie ziemi ma największą moc. Hipocentrum jest pod ziemia.

11. Obszary asejsmiczne to- obszary na kuli ziemskiej gdzie trzęsienia ziemi na ogół nie występują.

12. Do obszarów sejsmicznych należą-  na przykład Chiny, Japonia, Chile.

13.Linia biegu warstwy jest to- linia powstała w wyniku przecięcia powierzchni warstwy skalnej z płaszczyzną poziomą.

14. Linia upadu warstwy jest to- kat między płaszczyzna poziomą a powierzchnia warstwy (mierzony w płaszczyżnie prostokątnej do lini biegu).

15. Płaszczowina jest to- wynik przefałdowań, powstaje w odkuciu lub ze ścinanania (Beskidy).

16. Naszkicuj zrąb i rów tektoniczny- ?????

17. Kalder jest to- zniszczony, górny fragment stożka wulkanicznego (np w wyniku rozerwania lub po zapadnięciu górnej części do jakiejś pustki po magmie).

18.Współczesne wulkany występują- w rejonach:wzdłuż wysp Pacyficznych- tam gdzie zcieraja sie płyty.

19. Ogół procesów geologicznych polegających na podziemnym przemieszczaniu się magmy i jej zastyganiu w obrębie dolnej skorupy ziemskiej i górnego płaszcza nosi nazwę- Plutonizm

20. Intruzja jest to-  zjawisko plutonizmu polegające na wdarciu się magmy w skały otaczające. Intruzja nie powoduje zmian na powierzchni ziemi ale powoduje zniszczenia skał.

21. Tufy są to- są skałami zwięzłymi składającymi sie z popiołów wulkanicznych z domieszkami frakcji grubszych-lapilli i bomb wulkanicznych. Na ogół wykazują one złą selekcje i brak warstwowania. Ich charakterystyczną cechą jest duża porowatość i związany z nią wielki ciężar. Tufom nadaje się nazwy wynikające z ich składu litologicznego, np: tufy bazaltowe czy andezytowe.

22. Intruzja magmowa, ograniczona równoległymi ścianami, usytuowanymi zgodnie z powierzchniami strukturalnymi w skałach to- LAKOLITY - [moim zdaniem SILL, Admin]

23. Intruzja w formie żyły biegnącej w poprzek warstw skalnych- DAJKA

24. Batolit- potężna forma, uwypuklenie pod powierzchnią ziemi. Należy do intruzji niezgodnych z układem warstw.

25. Skały metamorficzne powstały w wyniku-  ich przeobrażenia pod wpływem wysokch
temperatur i ciśnień, wyższych niż na powierzchni Ziemi.

Offline

 

#7 2007-01-19 09:32:21

Admin

Administrator

1052761
Zarejestrowany: 2006-09-19
Posty: 122

Re: Geomorfologia /odpowiedzi na pytania/.

oprac. Gerard


1. Pole firnowe jest to- część górna lodowca nad granicą wiecznego śniegu. Miejsce gromadzenia się śniegu.

2. ”Intensywność erozji zależy od spadku. Przy małym spadku siła erozji jest większa niż przy spadku dużym”-jest to opis dotyczący- erozji bocznej.

3. Przedstaw różnice między ruchem rzeki a ruchem lodowca-
Ruch rzeki: laminalny i turbulentny.
Ruch lodowca: ślizg bazalny i płynięcie wewnętrzne.

4. Ablacja jest to- proces topnienia śniegu lub lodowca.

5. Mutony to- wyniosłości podłoża wygładzone z jednej strony przez poruszający się po nich lodowiec.

6. Cechy charakterystyczne dolin przeobrażonych przez działalność lodowców to- Doliny U-kształtne o stromych skalnych zboczach i wklęsłych szerokich dnach(moreny czołowe,denne,boczne,środkowe).

7. Formy wodnolodowcowe zbudowane są najczęściej z- żwiry gliny i piaski osadzone przez wody pochodzące z topnienia lodowca.

8. Doliny wiszące to formy terenu powstałe w wyniku- wypływających spod lodowca rzek w pobliżu ich ujść do obniżeń w których znajdował się martwy lód.

9. Co to są fiordy?- zatoki morskie powstałe przez zalanie dolin polodowcowych wodą z topniejącego lodowca.

10. "Wały i garby osiągające wysokości 100m, mające zarys półkolisty, o profilu asymetrycznym, za nimi znajdują się zagłębienia egzaracyjne" to opis- moreny czołowej spiętrzonej.

11. Teren zbudowany z gliny zwałowej z dużą ilością chaotycznie rozmieszczonych, łagodnie zaokrąglonych wypukłości terenowych i zagłębień bezodpływowych  o deniwelacjach nie przekraczających kilka metrów to- drumliny.

15. Eratyki to- fragmenty skały przeniesione przez lądolód.

16. Wały i garby o wysokości od kilku do kilkudziesięciu m, długości od kilkuset m do kilkudziesięciu km i  stokach stromych i falistej linii grzbietowej zbudowane z piasków i żwirów to- moreny boczne.

17. Jeziora rynnowe w Polsce to- Gopło, Drwęckie, Jeziorak, Lednica, Wigry, Tałty, Nidzkie, Hańcza, Łagowskie.

18. Pradolina to- szeroka dolina o płaskim dnie powstała z połączenia wód roztopowych z wodami rzek.

19. Ozy to- długie wąskie wały,z piasków i żwirów osadzonych przez wody płynące pod lodowcem lub jego szczelinach.

20. Równiny sandrowe to- rozległe płaskie stożki  napływowe ze żwirów i piasków osadzonych przez wody pochodzące z topnienia lodowca.

21. Młode formy związane z działalnością lodowca i wód lodowcowych są charakterystyczne dla- [?]

22. Powierzchnia abrazyjna- podwodna powierzchnia powstała przez niszczenie klifowego brzegu morza przez uderzające o brzeg fale.

23. Pradoliny w Polsce- Podkarpacka, Górnej Wisły, Wrocławsko-Magdeburska, Barycko-Głogowska,
Warszawsko-Berlińska, Toruńsko-Eberswaldzka, Kaszubska,Pomorska.

24. Podkreśl nazwy form glacifluwialnych- garnki, misy i rynny podlodowcowe, stożki glacifluwialne.

25. Długa waska kręta i głęboka zatoka o stromych i skalistych zboczach  w obrębie górzystego wybrzeza powstająca przez zatopienie dolnych odcinków dolin lodowcowych to- rynna subglacjalna.

26. Lodowiec alpejski- złożony z wielu pól firnowych i jęzorów lodowiec, łączących się w jeden główny jęzor.

27. Szczeliny podłużne powstają- przy przekraczaniu przez lodowiec nierówności podłoża.

28. Szczeliny poprzeczne powstają- w strefach naprężeń poprzecznych do kierunku ruchu lodowca.

29. Formy powstające w wyniku erozji lodowcowej to- rysy lodowcowe, mutony, doliny U-kształtne, doliny wiszące, cyrki lodowcowe, fiordy, jeziora cyrkowe, misy, bruzdy, zadziory, kotły, rynny.

30. Rzeźba terenu Wielkopolski charakteryzuje się obecnością form wieku- ...........................

31. Lodowiec norweski (fieldowy) to- zajmuje spłaszczony szczyt góry lub wysoko położony płaskowyż z kilkoma jeziorami lodowcowymi spływającymi w różnych kierunkach.

32. Niwacja to- erozyjne działanie osuwającego się śniegu poprzez naprzemienne topnienie i zamarzanie.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
https://zilina.ibetonove-zumpy.sk creditcardpaymentsblog.strikingly.com