Admin - 2007-01-16 12:57:27

ZESTAW OSTATNI:

1. Jak definiuje się środowisko antropogeniczne?- sztuczne znacznie przekształcone przez człowieka i w części stworzone przez człowieka [miasta, aglomeracje miejsko-przemysłowe, ośrodki przemysłowe, obszary zainwestowane przez infrastrukture techniczną]

2. Jak definiuje się środowisko geograficzne?- tylko częściowo przekształcone przez człowieka [obszary częściowo zurbanizowane] lub dopiero urbanizujące się [rejony rolnicze, leśnictwa i rekreacji]

3. Jak definiuje się środowisko naturalne?- obszary o zachowanych ekosystemach naturalnych
def. -zespół czynników (ożywionych i nieożywionych) otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:budowa geologiczna, rzeźba terenu, klimat, stosunki wodne, gleba, organizmy żywe. Środowisko naturalne znajduje się w ciągłej interakcji z człowiekiem.

4. Odnawialne zasoby przyrody to te- to takie elementy przyrody, które posiadają zdolność regeneracji lub można utrzymać na tym samym poziomie [świat roślin i zwierząt, powietrze woda i gleba ale nie tam gdzie deficyt, wiatr i słońce].

5. Nieodnawialne zasoby przyrody to te- których masa na Ziemi jest ograniczona i skończona.
Nieodnawialne zasoby przyrody tworzyły się wiele milionów lat. Powstają tak powoli, że z perspektywy długości ludzkiego życia ich zapasy są skończone, wyczerpywane. Do surowców nieodnawialnych należą między innymi paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), za nieodnawialne uważa się również metale.

6. Co to jest park narodowy ?- Obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1000 ha, na którym ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe [prawnie ograniczona jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, osiedlania się itd.]

7. Lokalne zagrożenia środowiska-

8. Regionalne zagrożenia środowiska-

9. Globalne zagrożenia środowiska-

10. Ile jest aktualnie w Polsce parków narodowych?- 23.

11. Obszar „Natura 2000"- - element programu Europejskej Sieci Ekologicznej - programu ochrony przyrody mającego na celu zoptymalizowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy, poprzez wydzielenie sieci obszarów ochrony na terenie Europy, a przede wszystkim UE. Celem wyznaczania tych obszarów jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych składników różnorodności biologicznej Europy. Obszary wchodzące w skład sieci są bardzo zróżnicowane. Idea sieci opiera sie na tradycyjnych metodach ochrony (ochrona obszarowa i gatunkowa) i ujednoliceniu działań administracyjno prawnych. Do tej pory w Polsce wydzielone zostały 72 obszary.

12. Ochrona ex situ jest to- ochrona gatunków poza miejscem ich występowania

(łac. ex situ - poza miejsce) - ochrona gatunku chronionego realizowana przez przeniesienie go do ekosystemu zastępczego, gdzie może on dalej żyć samodzielnie w warunkach naturalnych, lub do środowiska sztucznie stworzonego, w którym musi być otoczony stałą opieką człowieka. Przenoszone mogą być całe osobniki roślin albo ich nasiona, bulwy i kłącza. Ochronę ex situ mogą podejmować jedynie instytucje naukowe, urzędy konserwatorskie i parki narodowe. W ten typ ochrony zaangażowane są głównie ogrody botaniczne, gdzie prowadzone są badania zagrożonych gatunków, ich rozmnażanie i wymiana.

13. Ochrona ścisła jest to-  całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingrerencji w stan ekosystemu

def. sposób ochrony całości lub części terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego polegający na nie ingerowaniu w naturalne procesy i zabezpieczeniu przed wpływami zewnętrznymi. W ochronie gatunkowej roślin, grzybów lub zwierząt status ochronny, przy którym zezwolenia na ewentualne odstępstwa od zakazów może udzielić wyłącznie Minister Środowiska.

14. Ochrona częściowa jest to- ochrona konkretnych gatunków roślin, zwierząt i grzybów

def.to status ochronny przy którym zezwolenia na odstępstwo od zakazów może udzielić wojewoda (wojewódzki konserwator przyrody). Niektóre gatunki spośród poddanych ochronie częściowej mogą być też, za zezwoleniem wojewody, przedmiotem ograniczonego zbioru do celów zielarskich lub innych celów gospodarczych.

15. Ochrona czynna jest to- stosowana w razie potrzeby zabiegów ochrony w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemów

def. sposób ochrony przyrody dopuszczający wykonywanie, w razie potrzeby zabiegów ochronnych, czyli ingerowanie w naturalne procesy. Status obszaru podanego ochronie czynnej może mieć całość lub część terenu rezerwatu przyrody lub parku narodowego. Nawet na terenie poddanym ochronie czynnej nie należy jednak wykonywać żadnych działań bez wyraźnej potrzeby.

16. Ochrona in situ jest to- ochrona gatunków w miejscu występowania

(łac. in situ - na miejscu) ochrona gatunku chronionego, realizowana w jego naturalnym środowisku życia przez zachowanie niezmienionych warunków środowiskowych oraz zaniechanie pozyskiwania osobników tego gatunku lub dostosowanie rozmiarów i metod pozyskiwania do możliwości ich reprodukcji. Ochronie in situ służą przede wszystkim rezerwaty i parki narodowe.

17. Destruenci (w ekosystemie) są to- grzyby i bakterie [mikroorganizmy i pleśnie].

18. Producenci (w ekosystemie) są to- rośliny zielone.

19.Reducenci (w ekosystemie) są to- CZŁOWIEK i zwierzęta.

20. Temperatura powietrza atmosferycznego wraz ze wzrostem wysokości (gdy nie ma inwersji temperatury) wzrasta czy maleje- maleje

21. Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym zależy między innymi od ?-
charakteru zanieczyszczeń, warunków fizycznych emisji zanieczyszczeń, warunków topograficznych, warunków meteorologicznych, przemian fizycznych i chemicznych.

22. Podaj prawidłowy przebieg procesu fotochemicznego utleniania S02-
so2 + uv =so2
so2 + o2 = so4
so4 + o2 = so3 + o3 [ozon]
h2o + so3 = h2so4 [kwas siarkowy]

23. Opad pyłu wyraża się przez- wyraża się jako ilość pyłu opadającego na jednostkę powierzchni w jednostce czasu [g/m2*rok]

24. Stężenie zanieczyszczeń gazowych wyraża się jako- iloraz ilości składnika uważanego za zanieczyszczenie do ilości powietrza [objętości]

25. Warstwa inwersyjna- Inwersja temperatury (inwersja termiczna lub po prostu inwersja) to w meteorologii zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością. Warstwa inwersyjna hamuje ruch pionowy i powoduje że temp. rosnie wraz z wysokością w obrębie tej warstwy. Występują liczne przyczyny takiej inwersji. Jedną z nich jest obniżanie się górnych warstw powietrza, wywołujące jego kompresję i tym samym ogrzanie. Inną jest morska bryza, mogąca wprowadzić warstwę zimnego powietrza poniżej masy powietrza ciepłego. Trzecią jest front meteorologiczny, w którym także graniczy zimne powietrze niżej i ciepłe powietrze wyżej.

26. Jedną z przyczyn efektu cieplarnianego jest- wzrost temp. planety spowodowany zwiększeniem koncentracjo co2 [lub innych gazów nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania]. Wpływ co2-60%, metan-19%, freony-17%, podtlenek azotu-4%.

27. Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego rozprzestrzeniają się najszybciej nad- wodą

28. Przyczyną zaniku warstwy ozonowej w stratosferze jest między innymi- FREON pod wpływem uv freon rozkłada się na aktywny fluor i chlor rozpoczynając reakcję łańcuchową z ozonem przez co tworzą się tlenki i tlen

29. Które z wymienionych gatunków drzew są najbardziej wrażliwe na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego ?- drzewa iglaste[???]

30. Koordynatorami sieci państwowego monitoringu powietrza atmosferycznego są- INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA i merytorycznie Instytut Ochrony Środowiska.
Sieć krajowa-Główny Inspektor Ochrony Środowiska, sieć regionalna-Wojewódzkie Inspektoraty O.Ś., sieć lokalna-starostwa powiatowe.

31. Kto wydaje zezwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ?- WOJEWODA

37. Hydrosfera jest to- powłoka wodna Ziemi, obejmująca wody podziemne, wody powierzchniowe oraz parę wodna w atmosferze.


38. Ile procent zasobów wodnych Ziemi stanowi woda słodka?- 5%[4,3% wody powierzchniowe, 1,7% lód].

39. Które miejsce w Europie zajmuje Polska pod względem zasobności w wody powierzchniowe?- 44.

40. Eutrofizacje wód powoduje wprowadzenie do nich- wód podgrzanych [zanieczyszczenie termiczne] bogatych w materie organiczną /pojawiają się sinice co powoduje odtlenienie wody i redukcję fałny/.

41. PCB - polichlorowane bifenyle- są to- syntetyczne związki organiczne trudno rozpuszczalne w wodzie, łatwo rozpuszczalne w olejach stosowane w chłodzących układach zamkniętych.

42. Wody powierzchniowe maja zdolność do samooczyszczania, jeżeli zostana zanieczyszczone- odpadami które moga zostać usunięte przez mikroorganizmy [materia organiczna w małej ilości, ścieki organiczne nietrujące].

43. BZT oznacza- wskaźnik biochemiczny jakości wód oznacza biologiczne zapotrzebowanie tlenu - ilość tlenu jaka jest potrzebna do rozkładu materii organicznej (utlenianie) np. BZT5 5cio dniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu.

44. Wody słodkie to takie, których mineralizacja jest-  mała <0,5 g/dm3. Mineralizacja to ilość związków rozpuszczonych w wodzie. Słone >1,0.

45. Miano coli to- wskaźnik bakteriologiczny oznacza najmniejsza ilość wody w której znajduje się 1 pałeczka okrężnicy coli.

46. Indeks coli to- wskaźnik bakteriologiczny oznacza ilość pałeczek okrężnicy coli w 1dm3 wody.

47. System saprobów jest to- klasyfikacja czystosci wody pod wzgledem badania  grup pewnych bakterii. Oligosaproby - wody czyste, betamezasaproby - średniozanieczyszczone, alfamezasaproby - silnie zanieczyszcone, polisaproby - nadmiernie zanieczyszczone.

48. ChZT oznacza- wskażnik chemiczny jakości wód / chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ile tlenu potrzeba na utlenienie związków już zredukowanych w danej objętości. ChZT <10 mgO2/litr = woda pitna.

49. I(II, III, IV) stopień oczyszczania ścieków polega na- Proces technologiczny oczyszczania ścieków przyjęło się dzielić na cztery stopnie (etapy oczyszczania):
I. Oczyszczanie mechaniczne - usuwanie zanieczyszczeń stałych poprzez zatrzymywanie ich na kratach i sitach oraz sedymentacja w płaskownikach, osadnikach i odtłuszczaczach
II. Oczyszczanie biologiczne - usuwanie zanieczyszczeń rozpuszczonych w wodzie przy wykorzystaniu organizmów żywych w procesach mikrobiologicznego rozkładu.
III. Oczyszczanie chemiczne - usuwanie głównie związków azotu i fosforu ze ścieków komunalnych oraz innych zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego.
IV. Usuwanie zanieczyszczeń resztkowych - odnowa wody.

50. Szczególne korzystanie z wód (zgodnie z polskimi przepisami prawnymi) polega między innymi na- jest to korzystanie inne niż powszechne ZWYKŁE np. do picia, potrzeby komunalne, pietrzenie, wydobywanie żwiru, wprowadzanie ścieków, do celów przemysłowych itd.

51. Pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z polskimi przepisami) jest wymagane- na SZCZEGÓLNE korzystanie z wód.

52. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych jest (zgodnie z polskimi przepisami prawnymi)- STAROSTA lub WOJEWODA [dla wiekszych obiektów].

www.geodezja2006ns.pun.pl